Gevaarlijke stoffen

Er zijn stoffen die op zichzelf of in interactie met andere gevaarlijk zijn voor de mens. Werken met deze stoffen blijft, ondanks diverse hulpmiddelen, gevaarlijk. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen.

Gevaarlijke stoffen - Beschrijving

Het bereiden en het voor toediening gereedmaken (VTGM) van geneesmiddelen in de apotheek gebeurt met (potentieel) gevaarlijke stoffen. De werknemer die bereidingen of VTGM-handelingen uitvoert, kan aan deze stoffen blootstaan en daardoor een gezondheidsrisico lopen. De combinatie van deze twee factoren, toxiciteit en blootstelling), bepaalt het risico voor de gezondheid. Elke bereiding of VTGM-handeling kan gevaar opleveren voor de gezondheid. Zowel de werkgever (al dan niet de apotheker) als werknemers kennen de risico's niet altijd voldoende. Er zijn hulpmiddelen beschikbaar om de risico's te minimaliseren.

Definities

Gevaarlijke stoffen:

In de Verordening (EG)Nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 wordt een stof als gevaarlijk gedefinieerd als deze voldoet aan de criteria voor fysische gevaren, gezondheidsgevaren of milieugevaren zoals vermeld in de Bijlage I van de verordening.

Mogelijk gevaar

Hoewel in de apotheek veel hulpmiddelen worden gebruikt (afzuigapparatuur, mondkapjes, enz), blijft werken met dergelijke stoffen gevaarlijk. Er zijn stoffen die op zichzelf of in interactie met andere gevaarlijk zijn voor de mens. Gezondheidsschade kan optreden als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen (via inhalatie, via de mond, via de huid en aan de ogen).

Doelgroepen

  • Primair: alle apotheekmedewerkers die in de apotheek bereidingen of VTGM-handelingen uitvoeren;
  • Secundair: alle (andere) medewerkers die bij calamiteiten met gevaarlijke stoffen (morsen, transport, reiniging) in aanraking kunnen komen;
  • Een speciale doelgroep vormen medewerksters die zwanger zijn of borstvoeding geven.