Explosie- en brandgevaar

Veel stoffen die in de apotheek aanwezig zijn, behoren tot de giftige stoffen. Onzorgvuldig gebruik of opslag van een stof kan leiden tot brand of ontploffing en ernstig lichamelijk letsel bij alle personen die in de buurt zijn.

Explosie- en brandgevaar - Beschrijving

Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in een bedrijf kunnen risico's bestaan of ontstaan. Wanneer de opslag van gevaarlijke stoffen niet aan de regels voldoet, kan er soms door één lekkende verpakking een keten van gebeurtenissen ontstaan, die leiden tot een calamiteit. Om die reden zijn er aan de opslag van gevaarlijke stoffen allerlei eisen gesteld.

Het opslaan van (verpakte) gevaarlijke stoffen in de apotheek moet voldoen aan de eisen die gesteld worden in de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS15). PGS15 is geldend vanaf 2005 en vervangt de oude richtlijn CPR 15-1. In de richtlijn PGS15 zijn de eisen voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid samengevoegd. Op de website www.infomil.nl is meer informatie te vinden over de PGS15.

Definities

  • Zeer licht ontvlambare vloeistof: vloeistoffen met een vlampunt < 23°C, en een beginkookpunt < 35°C.
  • Licht ontvlambare vloeistof: vloeistoffen met een vlampunt < 23°C, en een beginkookpunt > 35°C.
  • Ontvlambare vloeistof: vloeistoffen met een vlampunt > 23°C en < 60°C.
  • Ontvlambare vaste stof: vaste stof die gemakkelijk brandbaar is of die door wrijving brand kan veroorzaken of bevorderen. 
  • Oxiderende vaste stof: stof die, zonder dat zij zelf brandbaar hoeft te zijn, gewoonlijk door het afstaan van zuurstof, de verbranding van ander materiaal kan veroorzaken of bevorderen. 
  • Ontplofbare stof: vaste of vloeibare stof die als zodanig door een chemische reactie gassen kan ontwikkelen met een zodanige temperatuur en druk, en met zodanige snelheid dat schade aan de omgeving wordt toegebracht. 

Mogelijk gevaar

Onzorgvuldig gebruik en/of opslag kan leiden tot brand of ontploffing van een stof en ernstig lichamelijk letsel (onder andere verstikking, brandwonden) aan alle personen in de buurt.